AM1
Profil atelieru

Je nepsaným pravidlem, že současné umění reflektuje vlastní prostředky. Proto je nezbytné, aby se student perfektně orientoval v dějinách umění i v současném uměleckém dění. Malba nesmí být pouze samozřejmostí, ale naopak vědomě zvoleným postupem a rozhodnutím. Student ateliéru malířství by se proto neměl omezovat výhradně na médium malby. Jsou situace, v nichž je volba jiného média nejen prospěšná vybranému tématu, ale pomáhá se na téma podívat z odstupu, zbavit se rutiny. To se zpětně může odrazit pozitivně i v malířském projevu. Student musí prozkoumat okraje média, jež si zvolil, a vědět, co si v jeho rámci může dovolit a kdy je potřeba tento rámec překročit. Student by si měl být vědom možností, které mu malba nabízí, ale nesmí být uzavřený vůči ostatním způsobům tvorby a přemýšlení o umění. To je důvodem k tomu, aby prostředí atelieru malířství nabízelo více, než jen výuku malířských technik. Musí být místem diskusí a konfrontací vzájemných postojů.
Podstatnou součástí ateliérového provozu tvoří návštěvy externích profesionálů nejen z uměleckého prostředí. Stejně tak jako v oblasti vědy dochází k posouvání a rozostření dříve pevně stanovených hranic oboru, tak i v umění se nejzajímavější věci odehrávají na pomezí disciplín. Je nezbytné, aby studenti poznávali obory příbuzné i vzdálenější, které by jim pomohly utvářet si komplexnější představu o světě.
Z pozice pedagoga je nezbytný individuální přístup ke každému studentovi zvlášť dle jeho temperamentu a tvůrčích směřování. Student musí být veden k samostatnosti – pedagog může navrhnout cesty, jimiž je možné dojít k cíli, tento cíl si však student musí vybrat sám.
Je žádoucí, aby se v atelieru setkaly co nejrůznější umělecké osobnosti, jedině tak může docházet ke vzájemnému obohacení a je možné vidět věci z jiných perspektiv.
V atelieru budou rozvíjeny experimenty se skupinovým autorstvím, které studenta vedou k větší otevřenosti a potlačují sobeckost a sebestřednost. Studenti by měli být vedeni ke vzájemné solidaritě uvnitř kolektivu a umělecké scény.

MgA. Vasil Artamonov